Menu
Cart 0

Law Enforcement Handgun Ammunition List

Headwaters Law Enforcement Ammunition    
     
Headwaters Centerfire Pistol    
  Part Number Number of Rounds
9mm Luger 9x19    
115 Grain RN 5804-M 1000
124 Grain RN 5958-M 1000
147 Grain RN 5965-M
1000
115 Grain Hornady HP-XTP 5200-M 1000
     
38 Special    
158 Grain RN 5170-M
1000
158 Grain Hornady HP-XTP 5705-CC, 5705-D 200, 500
357 Magnum    
158 Grain RN 5613-M
1000
158 Grain Hornady HP-XTP 5316-M 1000
40 S&W    
155 Grain RN 5323-M 1000
165 Grain FP 6840-M
1000
180 Grain RN 5972-M
1000
180 Grain Horandy HP-XTP

5354, 5354-CC,

5354-D

50, 200, 500
     
45 Auto    
200 Grain FP 5989-M
1000
230 Grain RN 5996-M
1000
230 Grain Hornady HP-XTP

5442, 5442-CC,

5442-D

50, 200, 500

 

Part Number Interpretation:

    (####)-CC: 200 rounds

    (####)-D: 500 rounds

    (####)-M: 1000 rounds